Schodiště

Úniková a požární schodiště

Části stavby musí být uspořádána tak, aby bylo zabráněno vzniku požáru a šíření ohně a kouře a v případě požáru bylo možné provádět záchranu osob a zvířat i účinné hašení.

Přístup k veškerým užitným částem s obytnými prostory musí být v každém patře zajištěn minimálně dvěma nezávislými únikovými cestami. První povinná úniková cesta k obytné jednotce, která se nenachází v přízemí, musí vést minimálně přes jedno schodiště. Druhou únikovou cestou může být místo, kam dosáhnou záchranná hasičská zařízení nebo další povinné schodiště.

Požární schodiště a žebříky představují náhradní únikové cesty. Již od začátku se nesmí do plánů zahrnovat jako povinné, vertikální únikové cesty. Jednotlivé požadavky jsou popsány v „Pracovním podkladu pro únikové cesty“. Požární schodiště coby otevřená ocelová schodiště mohou sloužit také jako místa pro zásah hasičů. Druhá úniková cesta únikovým a požárním schodištěm je v mnoha budovách povinná proto, aby byl v nouzových případech zajištěn bezpečný únik. Je to z toho důvodu, že v případě požáru může být požární schodiště tím posledním východiskem. Druhá úniková cesta má také zajistit dosažitelnost místa pro hasičský sbor.

Dodržování těchto pravidel je zaručeno jednak jasnými zákonnými předpisy, jednak zkušeným dohledem investorů a projektantů. Ocelové schodiště, které nebylo instalováno podle předpisů nebo se nachází v neudržovaném stavu, je stejně málo nosné jako absence předepsané únikové cesty.

Úniková a požární schodiště firmy MEISER vám dají jistotu, že jste pro vážné situace dobře vybaveni.

Atypické konstrukce

Atypickou konstrukcí míníme schodiště, která nespadají do žádné z kategorií běžně užívaných v naší firmě. Ve většině případů se sice jedná o spirálová nebo přímá schodišt, avšak s tím rozdílem, že ne vždy slouží k vytvoření únikové cesty nebo nemají funkci průmyslového shodiště.

Atypické konstrukce, mezi něž se na příklad řadí rozhledny, vynikají vždy svou jedinečností, protože je zde nutné propojit schodišťové prvky s ocelovou/dřevěnou konstrukcí.  Pro zdárný výsledek je zcela nezbytná úzká spolupráce výrobce, subdodavatelů a konstruktérů.

Schodiště, která se opírají o budovy, a svou stabilitu přebírají z vlastní konstrukce, se používají pouze zřídka. Tato možnost lze ale využít u ocelobetonových budov, které se vyznačují vysokou odolností proti zátěži.

Atypické konstrukce mohou výrazně vybočovat z běžných norem. Díky bohatému přístrojovému vybavení zvláště laserovým zařízením, jsme schopni uspokojit různá specifická přání zákazníků.

Způsob upevnění spirálového schodiště závisí podstatnou měrou na průměru a celkové výšce schodiště. Počet upevňovacích bodů se může lišit, rozhodujícím předpokladem je, zda je možné kotvit přímo do budovy. Pokud to stavební vlastnosti nedovolují, je možné k překlenutí tepelné izolace i k vyrovnání horizontálních výškových rozdílů mezi výškou výstupu a upínacího bodu použít konzoly.

Pokud protipožární předpisy vyžadují dodržení minimální vzdálenosti schodiště od budovy 1,5 m, poskytuje řešení prodloužení podesty v oblasti výstupu, případně trubková konstrukce u mezipodest. Konstrukční uspořádání konzolí vyplývá z přenášené síly a vzdálenosti, kterou je nutné překlenout.

Detaily, které jsou zákazníkovi posléze předloženy ke schválení, navrhujeme při přípavě prováděcí výkresové dokumentace.

Schodiště jsou spojovacím článkem mezi minimálně dvěma různými výškovými úrovněmi. Schodiště je kombinací vertikálního stoupání a vodorovných nášlapů.

Schodiště slouží k horizontálnímu a vertikálnímu zpřístupnění budov a k překonání výškových rozdílů s co nejmenším vynaložením síly. Při plánování rozsáhlých projektů se vždy na počátku řeší stavebně právní otázky a otázky bezpečnosti, vychází se z potřeb uživatelů, z funkce a prostorových možností, důraz se klade na přehlednost, dopravní zatížení i na estetičnost.

Kromě schodišť (20 – 45°) je možné k propojení podlaží použít i rampy s mírným sklonem (0 – 20°). Dalším typem pevných přístupů jsou i žebříková schodiště (45 – 75°) a žebříky (75 – 90°). Kromě schodišť (20 – 45°) je možné k propojení jednotlivých ploch s různou výškovou úrovní použít i rampy (podle DIN 18024) s mírným sklonem (max 6%). Tyto možnosti jsou využívány především v budovách, v nichž musí být přístupové cesty vybudovány bezbariérově tak, aby byly schůdné i pro osoby v pokročilém věku a osoby postižené.

Schodiště je zpravidla chápáno jako dlouhodobá investice. Má přispívat k estetickému vzhledu, zároveň má být funkční a v souladu se základními předpisy (DIN, GUV, dotace atd.). Povrchová úprava musí být zvolena podle minimálních požadavků v místě instalace.

Schodiště se dělí z hlediska stavebního práva na zařízení povinná a nepovinná a dále na schodiště přímá a točitá. Vaše požadavky zapracujeme společně do plánů, výkresů a posléze je podle Vašich představ realizujeme v podobě esteticky působivého a funkčního schodiště. Široká paleta našich výrobků přitom sahá od únikových venkovních schodišť přes různé typy schodišť průmyslových až po elegantní schodiště do obytných prostor.