Colofon

Exploitant van de website:

Gebrüder Meiser GmbH
Edmund Meiser Straße 1
66839 Schmelz-Limbach

Telefoon: +49 (6887) - 3 09-0
Fax: +49 (6887) - 3 09-30 00
E-mail: info@meiser.de

Directeur: Edmund Meiser, Wolfgang Meiser, Ulrich Meiser, Wolfgang Schell

Registerrechtbank: Kantonrechtbank Saarbrücken

Handelsregisternummer: HRB 52395

Omzetbelasting-identificatienummer: DE 137 868 041

Inhoudelijk verantwoordelijk conform § 55 lid 2 RStV (Duits staatsverdrag voor radio en telemedia):

Claudia Wagner, Edmund Meiser Straße 1, 66839 Schmelz-Limbach

Auteursrechtelijke aanwijzing

De door Gebrüder Meiser GmbH opgestelde inhoud en werken op deze pagina's vallen met name onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangeduid. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van productiefmaking buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke goedkeuring nodig van de desbetreffende auteur resp. vervaardiger. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Ondanks een zorgvuldige controle van de inhoud bij het aanbrengen van een link, wordt voor de inhoud van externe links geen aansprakelijkheid aanvaard. Het plaatsen van externe links betekent niet dat wij ons de inhoud van de aan de link gekoppelde pagina eigen maken. Voor de inhoud van de aan de link gekoppelde pagina's is altijd uitsluitend de desbetreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De aan de link gekoppelde pagina's worden op het tijdstip van koppeling gecontroleerd op mogelijke juridische dwalingen. Gebrüder Meiser GmbH verklaart hiermee, dat op het tijdstip van de koppeling geen illegale inhoud op de aan de link gekoppelde pagina's herkenbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de aan de link gekoppelde/verbonden pagina's heeft Gebrüder Meiser GmbH geen enkele invloed. Daarom distantieert het bedrijf zich hiermee uitdrukkelijk van elke inhoud van de aan de link gekoppelde/verbonden pagina's die na het aanbrengen van de link werden gewijzigd. Wanneer bekend wordt dat er rechten worden geschonden, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Het internetaanbod van Gebrüder Meiser GmbH werd met de grootste zorgvuldigheid opgesteld; niettemin kunnen fouten niet worden uitgesloten. Daarom aanvaardt Gebrüder Meiser GmbH, voor zover wettelijk is toegestaan, geen aansprakelijkheid voor de inhoud van zijn internetaanbod.

Gegevensbescherming

Deze privacyverklaring geldt alleen voor onze eigen inhoud en niet voor de websites die door middel van een link aan ons gekoppeld zijn. Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u zich bijvoorbeeld per post of e-mail tot ons wenden. Onze contactgegevens vindt u bovenaan op deze pagina.

Bij een bezoek aan onze website en bij het opvragen van een bestand verzamelt onze server protocolinformatie (met name browsertype, datum en tijd van het opvragen). Het gaat hier niet om persoonsgegevens die wij aan een bepaalde persoon zouden kunnen toewijzen. Al deze gegevens worden door ons alleen geëvalueerd voor statistische doeleinden, worden niet aan derden doorgegeven en worden niet met andere gegevens verbonden. Deze protocolinformatie wordt na de statistische beoordeling in de regel binnen een week gewist.

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens.

Wanneer voor een aanbieding op onze website persoonsgerelateerde of zakelijke gegevens moeten worden ingevoerd (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres), worden deze gegevens alleen gebruikt voor het vermelde gebruiksdoel. Het gebruiksdoel voor de door u in te voeren gegevens staat op de desbetreffende plaats van onze website en is niet onderhevig aan wijziging achteraf.

Voor het overige worden uw gegevens alleen aan derden doorgegeven, met name ten bate van marktonderzoek/reclame, wanneer u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij om wettelijke redenen verplicht zijn gegevens door te geven. Deze toestemming kunt u te allen tijde zonder opgaaf van redenen schriftelijk of per e-mail herroepen. De herroeping moet worden gericht aan: Gebrüder Meiser GmbH, Edmund Meiser Strasse 1, 66839 Schmelz-Limbach, fax: +49 (6887) - 3 09-30 00, e-mail: info@meiser.de

U hebt te allen tijde het recht om informatie over de van u opgeslagen gegevens te ontvangen. Hiertoe behoort met name het doel van de gegevensverwerking, herkomst en ontvanger van de gegevens. De informatie kunt u schriftelijk of per e-mail opvragen via het volgende adres: Gebrüder Meiser GmbH, Edmund Meiser Strasse 1, 66839 Schmelz-Limbach, fax: +49 (6887) - 3 09-30 00, e-mail: info@meiser.de

U kunt de opslag en gebruikmaking van uw persoonsgegevens te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen. De herroeping moet worden gericht aan: Gebrüder Meiser GmbH, Edmund Meiser Strasse 1, 66839 Schmelz-Limbach, fax: +49 (6887) - 3 09-30 00, e-mail: info@meiser.de

Wij maken u erop attent, dat een gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen, die buiten de invloed van Gebrüder Meiser GmbH (bijvoorbeeld bij de door u gebruikte e-mailaanbieder) liggen.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruik zogenoemde 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wij hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte van tevoren wordt ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten tegenover de exploitant van de website te leveren die verbonden zijn met het gebruik van de website en internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt de opslag van de cookies voorkomen door de software van uw browser dienovereenkomstig in te stellen; wij maken u er echter op attent, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Verantwoordelijk voor ontwerp, design, programmering en uitvoering